Διασφάλιση Ποιότητας

Αυστηρή συμμόρφωση με την Ορθή Βιομηχανική Πρακτική.

Header Εικόνα

Το τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας

παρακολουθεί συνεχώς όλες τις παραγωγικές και ελεγκτικές δραστηριότητες της Adelco, από την προμήθεια των πρώτων υλών έως την τελική αποδέσμευση, και παράλληλα εξασφαλίζει την αυστηρή συμμόρφωση της ως προς τις αρχές της σύγχρονης Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (cGMP) που διέπουν τη σύγχρονη φαρμακοβιομηχανία.

Ανάμεσα στις δραστηριότητες του τμήματος, συγκαταλέγονται ο λεπτομερής σχεδιασμός διεργασιών (Quality by Design), σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, η επιθεώρηση όλων των κρίσιμων συνεργατών της εταιρείας προς επιβεβαίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και προϊόντων ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών.

Στόχος του τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας

είναι η διαρκής βελτίωση έτσι ώστε να παρέχει συνεχώς προϊόντα υψηλής ποιότητας στην αγορά για να βελτιώσει την υγεία των ασθενών, μέσω του συστήματος ποιότητας στο οποίο περιλαμβάνονται διαδικασίες, πρωτόκολλα, αυτοεπιθεωρήσεις, συνεχής εκπαίδευση προσωπικού, δραστηριότητες επικύρωσης και αξιολόγηση κάθε πιθανού κινδύνου - άμεσα ή έμμεσα - σχετιζόμενου με τα προϊόντα. Το τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας της Adelco είναι αυστηρά δεσμευμένο στους υψηλότερους ποιοτικούς στόχους και βελτιστοποιεί συνεχώς τις δραστηριότητες της εταιρείας βάση των ισχυόντων διεθνών προτύπων.

image